VILLKOR FÖR EPORT – REGISTRERING AV KURSDELTAGARE

Version 2.0 | Senast uppdaterad: 2018-12-03

Allmänt

Toyota Material Handling Sweden AB, org. nr 556236-6251, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna (”Toyota”) tillhandahåller, webbtjänsten ePort – Registreting av kursdeltagare (”Tjänsten”), för utskrift av Toyotas avtalsinstruktörers utbildningsbevis.

Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar Instruktörens användning av Tjänsten. Genom att ta Tjänsten i bruk godkänner Instruktören till att bli bunden av Villkoren vid all användning av Tjänsten och Instruktörens företrädare bekräftar att denne är behörig för Instruktörsföretagets räkning att godkänna Villkoren.

Toyota förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Villkoren. Väsentliga ändringar meddelas Instruktören i skälig tid innan dessa träder i kraft. Instruktören ansvarar för att hålla sig uppdaterad om Villkoren och anses ha accepterat utförd ändring, oavsett om meddelande härom skett eller ej, av Villkoren genom fortsatt bruk av Tjänsten. Senaste versionen av Villkoren finns tillgänglig via www.toyota-forklifts.se.

Användning av Tjänsten

Tjänsten får endast användas av person som av Toyota tilldelats inloggningsuppgifter för att använda Tjänsten.

Instruktören ansvarar för att dess användande av Tjänsten inte sker i strid med gällande lagstiftning eller i strid med Villkoren.

Instruktören får inte själv eller genom annan kopiera, återskapa, sälja, hyra ut, sublicensiera, tilldela/fildela, redigera eller på annat sätt distribuera eller anpassa Tjänsten eller innehållet i Tjänsten.

Instruktören får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik och de säkerhetssystem som används för att skydda Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Vidare får Instruktören inte agera på ett sätt som kan innebära att Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Toyota lider skada.

Instruktörens inloggningsuppgifter till Tjänsten är värdehandlingar som Instruktören ansvarar för att förvara på ett säkert och betryggande sätt för att undvika obehörig användning. Instruktören får således inte ge annan tillgång till dess inloggningsuppgifter. Instruktören ansvarar även för att det lösenord Instruktören använder är tillräckligt starkt för att minimera risken för intrång i Tjänsten eller annan obehörig användning därav.

Systemkrav

Tjänsten nås via en webbläsare. Webbläsare som för närvarande stöds är:

För mobil åtkomst stöds även de senaste versionerna av inbyggda webbläsare för mobila enheter som använder iOS respektive Android.

Toyota ansvarar inte för tredjepartsprodukter som installeras på Instruktörens dator i syfte att kunna använda Tjänsten.

Rättigheter

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, till Tjänsten, innehållet i Tjänsten samt underliggande programkod tillkommer MA-system Utbildning AB, såvida det inte särskilt anges att sådana rättigheter tillkommer tredje man. Inget i Villkoren ska tolkas som att rättigheterna till Tjänsten övergår i och med godkännandet av Villkoren eller användningen av Tjänsten.

Toyota upplåter härigenom en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens till Instruktören innebärande en rätt för Instruktören att under löptiden för Villkoren och i enlighet med Villkoren använda Tjänsten. Tjänsten får inte användas i annat syfte än vad som anges i Villkoren.

Avstängning

Om Instruktören eller någon av dess användare bryter mot bestämmelse i Villkoren eller på annat sätt missbrukar åtkomsten till Tjänsten, har Toyota rätt att stänga av Instruktörens konto för Tjänsten.

Drift av tjänsten

Även om Toyota har som ambition att ha en hög tillgänglighet för Tjänsten och tillhandahålla den utan tekniska störningar kan Toyota inte garantera att Tjänsten alltid kommer att vara fullt ut tillgänglig. Toyota kan av säkerhetsskäl, tekniska- eller underhållsmässiga skäl tidvis behöva begränsa tillgängligheten till eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.

Såvida inte annat anges i särskilt servicenivåavtal, är Toyota inte ansvarig vare sig för direkt eller indirekt skada som Instruktören eller annan åsamkats till följd av begränsad tillgänglighet till Tjänsten.

Internetsäkerhet och ansvarsbegränsning

Trots att Toyota arbetar för att Tjänsten inte ska innehålla några virus eller andra fel som kan påverka användarnas dator eller IT-systemet där Tjänsten används, kan Toyota inte garantera att sådana fel inte förekommer. Användning av Tjänsten sker därför på egen risk och på eget ansvar.

Toyota är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till dataförlust, avbrott i tjänst, maskinfel eller ekonomisk förlust) som uppstår på grund av användning av eller oförmåga att använda Tjänsten eller till följd av fel eller brister i Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som Instruktören och dess elever lämnat vid registrering av konton hos Tjänsten respektive tillhörande webbutbildningstjänster, behandlas i syfte att administrera och tillhandahålla Tjänsten samt att bygga och underhålla en kompetensdatabas.

Instruktören, eller i förekommande fall dess kund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Tjänsten. Toyota, och i förekommande fall dess underleverantörer, är personuppgiftsbiträde. I enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) skall i första hand personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan parterna som reglerar Toyotas samt i förekommande fall dess underbiträdes behandling av personuppgifter. I andra hand gäller nedanstående vid behandling av Personuppgifter i Tjänsten.

Behandling av Personuppgifter

Toyota åtar sig att vid behandling av personuppgifter för Instruktörens räkning följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter (i synnerhet Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR)).

Toyota och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får bara behandla personuppgifter i den mån det behövs för att tillhandahålla Tjänsten samt i enlighet med vad som anges i parternas personuppgiftsbiträdesavtal, alternativt enligt dessa Villkor samt eventuella muntliga respektive skriftliga instruktioner som från tid till annan lämnas av Instruktören. För det fall att Toyota saknar instruktioner som Toyota bedömer är nödvändiga för att behandla personuppgifter ska Toyota, utan dröjsmål, informera Instruktören om sin inställning och invänta de instruktioner som Toyota bedömer erfordras. För det fall Instruktörens instruktioner eller krav på säkerhetsåtgärder, enligt Toyotas bedömning, är av sådan art att Toyota inte längre kan tillhandahålla Tjänsten utan att bryta mot sådana instruktioner eller krav på säkerhetsåtgärder (helt eller delvis) har vardera parten rätt att säga upp Villkoren med omedelbar verkan.

Toyota ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt tillämplig lagstiftning och föreskrifter (i synnerhet Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR)) för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

Toyota åtar sig vidare att inte på något sätt behandla eller utnyttja personuppgifter för egna ändamål.

Instruktören ansvarar för att laga grund finns för behandling av personuppgifter i tjänsten. Detta kan till exempel vara att dess elever lämnar de samtycken som krävs för avsedd behandling av personuppgifter inom ramen för Tjänsten och tillhörande webbutbildningstjänster, inklusive samtycken från minderåriga elevers förmyndare.

Toyota har rätt att anlita underleverantörer för behandling av personuppgifter för Instruktörens räkning. Toyota har fullmakt att för Instruktörens räkning sluta personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer. Bestämmelser i sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska motsvara bestämmelser om behandling av personuppgifter i Villkoren.

Samtycke

Genom att godkänna Villkoren samtycker Instruktörens företrädare till den behandling som sker av dennes personuppgifter i Tjänsten. Instruktörens företrädare kan när som helst återkalla sitt samtycke. Sådant återkallande innebär dock att Tjänsten inte längre kan användas.

Genom användarkontot kan Instruktörens företrädare rätta och radera personuppgifter hänförliga till denne. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) har företrädaren dessutom rätt att få detaljerad information om och hur dennes personuppgifter behandlas. En sådan begäran ska ske skriftligen och skickas till Toyota.

Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på Villkoren och tvister avseende Tjänsten.